تعبیر خواب اسب از دیدگاه حضرت یوسف و امام صادق ع-Horse Daily

به این صورت که هر جزئی در خواب با هر شکل و هر رنگی نشانه خاصی دارد. این ها جزئیاتی است که در بیداری ممکن است برای شما افتاده باشد یا قرار است اتفاق بیافتد. اما با تغییر رنگ اسب در رویا تعابیر نیز از آن رویا تغییر می secret videos of horses کند. اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود.

آخرین دیدگاه‌ها

اگر آن اسب از شخصی دیگر بود، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می‌کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید. اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می‌آیید، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می‌سازد. اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی‌خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می‌برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می‌کنید.

خواب دیدن اینکه شما یک اسب را می شویید بیانگر احیای قدرت و انرژی است. شما انفجار انرژی را در جنبه ای از زندگی تان تجربه می‌کنید. و اگر در خواب مشغول رم کردن اسب بودید نشان این است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید. اگر خواب ببینید که یک اسب بارکش وارد خانه ای شد نشانه آمدن مردی غریب به آن خانه خواهد بود. دیدن اسب بارکش در خواب نشانه بخت است و هر چه اسب آرام تر باشد کامرواتر است. خواب دیدن اینکه شما مسابقه اسب دوانی را نگاه می کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید.

و اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتید نشانه آن است که در کار خود رقیب قدرتمندی خواهید داشت که اجازه نخواهد داد به پیروزی برسید. طبق گفته آنلی بیتون اگر در خواب مشغول تماشای اسب سیاه بودید و یا سوار بر آن اسب شدید نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود ولی متوسل به فریب و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید. از نگاه قرآن همیشه اسب به دلیل نجابت و هوش بالا مورد تمجید بوده است. از این رو جایگاه اسب در اسلام در میان حیوانات، جایگاه خاصی دارد. اما به شکل مستقیم اشاره ای به تعبیر حضور اسب در رویا ندارد. همان طور که می دانید در قرآن این موضوع مطرح شده که عالم رویا عالمی میان زندگی و مرگ است.

معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده‌اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می‌برند. اگر ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یعنی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری. به هیچ عنوان صدمه یا آسیبی به تابلو فرش نمیرسد و تابلو فرش با همان کیفیت بعد از بافت خواهد بود.

همه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد. دیدن اسب زره پوش در خوابتان به وحشی گری، پرخاشگری، قدرت و/یا سفت و سختی اشاره دارد. خواب دیدن اینکه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی است.

سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود. اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، یعنی بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. تیشر به شکل اسب زیبای سفید و زرین‌گوشی با اپوش به جنگ برخاست.

تعبیر خواب اسب از دیدگاه حضرت یوسف و امام صادق ع-Horse Daily

اگر ببینی پشت اسب تازی نشسته‌ای و آن اسب هم رام و فرمانبردار تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه خوبی و قیمت اسب عزت و بزرگی و کامیابی و بهره‌مندی بدست می‌آوری. اسب در رنگ های سیاه، قهوه ای روشن، قهوه ای تیره و سفید می باشد. اسب از جمله خوابهایی است که اکثریت معبران نظر خوب و مثبتی در رابطه با آن دارند که در ادامه بیشتر با این تعبیرات آشنا خواهید شد. اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده خواهد کرد.

تعبیر خواب لگد زدن اسب

اگر ببینی دم خر یا اسب در دست داری، یعنی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌ آوری. اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد. اگر ببینی سر تو مثل سر اسب شده است، یعنی از «پادشاه» به تو مال و نعمت می‌رسد. یا اگر ببینی اشقر است، یعنی آن زن بزرگ و عزیز و صاحب جاه و مقام است، یا اگر کمیت باشد، یعنی آن زن خوش‌گذران و طرب‌دوست می‌باشد.

  • اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌باشد، یعنی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.
  • اسب در رنگ های سیاه، قهوه ای روشن، قهوه ای تیره و سفید می باشد.
  • کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد .